Cíl, zaměření a rozsah projektu


Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit aktivizaci a motivaci CS ONÚK ke změně svého postavení na TP prostřednictvím komplexních provázaných klíčových aktivit vedoucích k jejich umístění na TP. Projekt by měl vypomoci s řešením nezaměstnanosti v okrese CHOMUTOV, po dohodě s KoP a znovuzapojit ONÚK. Cílem projektu je zvýšení míry zaměstnanosti na CHOMUTOVSKU a uplatnění právě ONÚK na TP, které tvoří cca 50% z celkového počtu evidovaných nezaměstnaných. K uplatnění účastníka na TP byly nastaveny KA, které postupným plněním připraví a pomohou účastníkovi s hledáním a uplatněním sama sebe, jedná se především o individuální poradenství pro účastníky, absolvování aktivizačních programů – motivační kurz, kurz orientace na trhu práce a kurz finanční gramotnosti, dále rekvalifikační kurzy, zprostředkování zaměstnání a podpora formou mzdových příspěvků, DM vč. doprovodných opatření. Současně je pozornost věnována podpoře vzdělanosti a dosažení kvalifikace CS a to zapojením účastníků do vhodných RKV. Konkrétně projekt podpoří 48 účastníků, z čehož 20 účastníků získá uplatnění na TP, zaměstnání. Jako podpůrný nástroj je připraveno DM po dobu 7 měs ve výši 20 tis Kč/měs pro 16 z nich. 48 účastníků povinně absolvuje aktivizační programy, 20 účastníků vstoupí do RKV, absolvuje min 16 a to v čase do konce realizace projektu. Podpořené osoby získávají podporu v podobě aktivizací dle čas. harmonogramu. Cílem projektu je motivovat účastníky ke změně kvalifikace, rozšířit či změnit kvalifikaci pomocí RKV, jsou-li účastníky a TP požadovány. Plánujeme zajištění a provedení min 20 – ti RKV pro zájemce, účastníky projektu.   Stanovené cíle jsou měřitelné, časový horizont je nastaven na ukončení realizace projektu a jsou reálné s ohledem na praxi a zkušenosti realizačního týmu v projektech obdobných. Mezi obecné cíle projektu lze zařadit snížení míry nezaměstnanosti v regionu, zvýšení nízké úrovně vzdělání, změnu kvalifikace při aktuální poptávce trhu práce a podporu nových pracovních příležitostí.

Zaměření a rozsah projektu

Projekt je realizován v Ústeckém kraji, okres CHOMUTOV od října 2018 do září 2020. Zapojeno bude 48 osob (ženy i muži) osoby s evidencí na ÚP a nízkou úrovní kvalifikace. Za dobu realizace si zvýší kvalifikaci 20 osob. Minimálně 20 osob získá pracovní smlouvu.  Všem účastníkům bude poskytováno i odborné poradenství v oblasti finanční nebo pracovně právní. V případě potřeby může účastník využít i psychologickou konzultaci při řešení problémových situací.


Klíčové aktivity projektu


Další informace o projektu Šance pro tebe

O projektu a anotaceCíl, zaměření a rozsahHarmonogramCílová skupinaKontaktní místoFotogalerie