Šance pro tebe II.

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012060

Zahájení realizace projektu: 01. 04. 2020

Ukončení realizace projektu: 31. 03. 2022

Místo realizace: Ústecký kraj,  okres Chomutov

Spolupracující subjekt: KoP ÚP ČR Jirkov

Projekt Šance pro tebe II. je spolufinancován EU a SR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, investiční priorita – Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků. Specifický cíl: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.


 Anotace

Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti CS osob nezaměstnaných evidovaných na ÚP z titulu nízké úrovně kvalifikace v okrese JIRKOV případně zájemců. Pomocí klíčových aktivit projektu jako jsou aktivizační a motivační programy, individuální poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a přímé podpory ve formě dotovaných pracovních projekt zajistí aktivizaci účastníků pro vstup na TP, zvýšení kvalifikace jmenovaných osob, znovu začlenění a jejich skutečné uplatnění na TP.


Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit aktivizaci a motivaci CS ONÚK ke změně svého postavení na TP prostřednictvím komplexních provázaných klíčových aktivit vedoucích k jejich umístění na TP. Projekt by měl vypomoci s řešením nezaměstnanosti v okrese CHOMUTOV, po dohodě s KoP Jirkov a znovuzapojit ONÚK. Cílem projektu je zvýšení míry zaměstnanosti na CHOMUTOVSKU a uplatnění právě ONÚK na TP, které tvoří cca 50% z celkového počtu evidovaných nezaměstnaných. K uplatnění účastníka na TP byly nastaveny KA, které postupným plněním připraví a pomohou účastníkovi s hledáním a uplatněním sama sebe, jedná se především o individuální poradenství pro účastníky, absolvování aktivizačních programů – motivační kurz, kurz orientace na trhu práce a kurz finanční gramotnosti, dále rekvalifikační kurzy, zprostředkování zaměstnání a podpora formou mzdových příspěvků, DM vč. doprovodných opatření. Současně je pozornost věnována podpoře vzdělanosti a dosažení kvalifikace CS a to zapojením účastníků do vhodných RKV. Konkrétně projekt podpoří 60 účastníků, z čehož 30 účastníků získá uplatnění na TP, zaměstnání. Jako podpůrný nástroj je připraveno DM po dobu 9 měs ve výši 20 tis Kč/měs pro 25 z nich. 60 účastníků povinně absolvuje aktivizační programy, 25 účastníků vstoupí do RKV, absolvuje min 20 a to v čase do konce realizace projektu. Podpořené osoby získávají podporu v podobě aktivizací dle čas. harmonogramu. Cílem projektu je motivovat účastníky ke změně kvalifikace, rozšířit či změnit kvalifikaci pomocí RKV, jsou-li účastníky a TP požadovány. Plánujeme zajištění a provedení min 25 – ti RKV pro zájemce, účastníky projektu.   Stanovené cíle jsou měřitelné, časový horizont je nastaven na ukončení realizace projektu a jsou reálné s ohledem na praxi a zkušenosti realizačního týmu v projektech obdobných. Mezi obecné cíle projektu lze zařadit snížení míry nezaměstnanosti v regionu, zvýšení nízké úrovně vzdělání, změnu kvalifikace při aktuální poptávce trhu práce a podporu nových pracovních příležitostí.


Zaměření a rozsah projektu

Projekt je realizován v Ústeckém kraji, okres CHOMUTOV od dubna 2020 do března 2022. Zapojeno bude 60 osob (ženy i muži) osoby s evidencí na ÚP a nízkou úrovní kvalifikace. Za dobu realizace si zvýší kvalifikaci 25 osob. Minimálně 30 osob získá pracovní smlouvu. Všem účastníkům bude poskytováno i odborné poradenství v oblasti finanční nebo pracovně právní. V případě potřeby může účastník využít i psychologickou konzultaci při řešení problémových situací.


Další informace o projektu

Klíčové aktivityCílová skupinaHormonogramKontaktní místo a osoby